Obchodné podmienky internetového obchodu

Posledná zmena: 01.01.2016

Článok I.
Definícia pojmov

Prevádzkovateľ/Predávajúci

RPL Slovakia s.r.o.

Mikovíniho 31/27
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO: 44875151

DIČ: 2022863997
IČ DPH: SK2022863997

Deň zápisu: 29.07.2009

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súde Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 24092/V

Spotrebiteľ/Kupujúci

Návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Internetový obchod/E-shop

Internetovým obchodom/e-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovar/Služby

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu/e-shopu.

Objednávka

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7a násl. zákona číslo 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.

Článok II.
Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné a vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu/e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

 1. Objednávka vznika na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do nákupného košíka v internetovom obchode/e-shope kupujúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov resp. služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode/e-shope automaticky odoslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky prevádzkovateľom internetového obchodu/e-shopu. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle odseku 1. tohto článku.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaných tovarov alebo služieb.

Článok IV.
Platobné podmienky

Za tovar a služby v internetovom obchode/e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. Dobierka - kupujúci za tovar alebo služby zaplatí kuriérovi v hotovosti pri preberaní tovaru.
 2. Bankový prevod - kupujúci za tovar alebo služby zaplatí bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho a tovar bude expedovaný ihneď po úspešnom prijatí platby.
 3. PayPal - kupujúci za tovar alebo služby zaplatí pomocou služby PayPal a to buď priamo zo svojho PayPal účtu alebo bankovou kartou.
 4. CardPay - kupujúci za tovar alebo služby zaplatí bankovou kartou a po úspešnej realizácii platby v prospech bankového účtu predájúceho bude tovar ihneď expedovaný.
 5. TatraPay - kupujúci za tovar zaplatí v prostredí internet bankingu Tatra Banky. Podmienkou je účet vedený v uvedenej banke s aktivovaným internet bankingom. Platbu obdržíme ihneď a môžme tovar expedovať.
 6. Hotovsť - kupujúci za tovar zaplatí priamo kupujúcemu pri osobnom vyzdvihnutí tovaru (pradávajúci kupujúcemu vystaví blok z elektronicej registračnej pokladne).

Článok V.
Dodacie podmienky

Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej vytvorenia.

Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase po prijatí platby.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, kupujúci je informovaný o možnosti čiastočných dodávok tovaru.

Pri expedovaní objednávky je zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje faktúru v elektronickej podobe, spolu s ostatnými dokuementami v súlade so zákonom 102/2014 Z. z..

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 1. Zásielkovňa s.r.o. - kuriérskou službou na odberné miesto Zasielkovňa.sk.
 2. DHL Parcel/PPL CZ - kuriérskou službou priamo na adresu zákazníka
 3. Osobne - pri prevzatí na prevádzke predávajúceho.

Článok VI.
Poplatky za poštovné a balné a možnosti platieb

Pri platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom jednej z platobných služieb si za poštovné a balné účtujeme od 2,00 €.

Pri platbe v hotovosti na dobierku (zákazník platí pri preberaní zásielky) si za túto službu účtujeme 1,00 €.

Pri platbe v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na prevádzke predávajúceho si za poštovné a balné neúčtujeme žiadne poplatky.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj na odlišných cenách za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať časť objednávky, ktorá je okamžite dostupná kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky za poštovné a balné služby, okrem tých, ktoré boli uvedené v pôvodnej objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastníce právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za objednávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastníce právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Članok VIII.
Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.
 2. Stornovanie už expedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške prepravných nákladov uvedených v objednávke.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..

 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru

   ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 4. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@maclife.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje. 

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

Článok XII.
Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € (slovom päť eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy. 

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2018. 

V Košiciach, dňa 1. júla 2018

RPL Slovakia s.r.o.

Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú reklamačné podmienky.


Naposledy navštívené

Žiadne produkty
Porovnať 0